Aktuality

Vážení občania, pozývame Vás na Oponické hody, ktoré sa

budú konať už na budúci týždeň 25.06.-26.06.2016.

Program hodov si môžete pozrieť na úradnej tabuli.

 

Úradná tabuľa

14. 12. 2015

Pozvánka na 9. zasadnutie OZ

Pozvánka
na 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva - riadne


v zmysle § 13, odst. 4 a), zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oponiciach,
ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2015 v KD v Oponiciach o 17.00 hod.

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Prerokovanie Dodatku č.1/2015 k VZN č. 7/2012 o miestnych daniach na území obce
Oponice: dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za ubytovanie, dane za
predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2013 a ďalšie
zdaňovacie obdobia
7. Úprava rozpočtu na rok 2015
8. Schválenie výšky finančnej dotácie organizáciám pôsobiacim na území obce
9. Prerokovanie VZN č. 1/2015 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2016
10. Prerokovanie VZN č. 2/2015 ,ktorým zavádza na území obce Oponice miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015
11. Prerokovanie VZN č.3 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
12. Prerokovanie dofinancovania úpravy chodníka pri ceste II/593 od kostola po vstup do parku
13. Prerokovanie rozpočtu na rok 2016 a roky 2017,2018
14. Prerokovanie možnosti podania žiadostí o dotáciu v rámci Programu rozvoja vidieka
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Záver


Peter Marko
starosta obce v. r.
 viac