Aktuality

Výsledky komunálnych volieb 15.11.2014

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva
v poradí podľa počtu získaných hlasov:

1. Michal GERŠI (SNS) ............................................238
2. Anton FABIAN (SNS) ..........................................225
3. Anton VARGA (SNS) ..........................................225
4. Stanislav KOŠŤÁL (SMER - SD) ...........................210
5. Ing. Peter RÁCEK (SNS) .....................................198
6. Jozef KOHAJDA (SNS) ....................................... 149
7. Ladislav BALEJ (SIEŤ) .........................................148

1. Peter MATEJÁK (SIEŤ) ........................................148
2. Ing. Miroslav NOVÁK (SNS) ..................................129
3. Juraj JEDLČKA (SNS) ...........................................117
4. Ing. Martin MEDZANSKÝ (SMER - SD) ..................... 96
5. Kristína PIAČEKOVÁ (SDKU-DS) ............................. 55

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku:

1. Mgr. Milan GÁL (nezávislý kandidát) ................................105
2. Peter MARKO (SDKU-DS, SMER-DS) ........................255
3. Ing. Miroslav NOVÁK (SNS) ........................................... 66

Za starostu obce Oponice bol zvolený
PETER MARKO .........255

Pozemkové úpravy

Úradná tabuľa

14. 12. 2015

Pozvánka na 9. zasadnutie OZ

Pozvánka
na 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva - riadne


v zmysle § 13, odst. 4 a), zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oponiciach,
ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2015 v KD v Oponiciach o 17.00 hod.

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Prerokovanie Dodatku č.1/2015 k VZN č. 7/2012 o miestnych daniach na území obce
Oponice: dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za ubytovanie, dane za
predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2013 a ďalšie
zdaňovacie obdobia
7. Úprava rozpočtu na rok 2015
8. Schválenie výšky finančnej dotácie organizáciám pôsobiacim na území obce
9. Prerokovanie VZN č. 1/2015 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2016
10. Prerokovanie VZN č. 2/2015 ,ktorým zavádza na území obce Oponice miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015
11. Prerokovanie VZN č.3 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
12. Prerokovanie dofinancovania úpravy chodníka pri ceste II/593 od kostola po vstup do parku
13. Prerokovanie rozpočtu na rok 2016 a roky 2017,2018
14. Prerokovanie možnosti podania žiadostí o dotáciu v rámci Programu rozvoja vidieka
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Záver


Peter Marko
starosta obce v. r.
 viac