piatok, 26.02.2021, Viktor

2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice č. 1/2019 o poplatkoch za služby poskytované obcou Oponice

K stiahnutiu

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2016 o opatrovateľskej službe

K stiahnutiu

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice č. 2/2019 o podmienkach držania psov na území obce Oponice

K stiahnutiu

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice č. 3/2019 o zákaze fajčenia na verejne prístupných miestach na území obce Oponice

K stiahnutiu

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice č. 4/2019 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na území obce Oponice

K stiahnutiu

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice č. 5/2019 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely.....

K stiahnutiu

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice č. 6/2019 o prevádzkovom poriadku “Viacúčelového športového ihriska“.

K stiahnutiu

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice č. 7/2019 "Prevádzkový poriadok pohrebiska"

K stiahnutiu

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice č. 8/2019 "O zavedení a poskytovaní elektronických služieb"

K stiahnutiu

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice č. 9/2019 "O zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky......"

K stiahnutiu

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice č. 10/2019 "O nakladaní s odpadmi na území obce Oponice"

K stiahnutiu

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice č. 11/2019 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2020 a ďalšie zdaňovacie obdobia

K stiahnutiu

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2019, ktorým zavádza na území obce Oponice miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok

K stiahnutiu