r. 2011 - Dodatok č. 1 VZN č.3/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy

  • 2. marec 2012