pondelok, 20.05.2019, Bernard

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu

Pozvánka na 2.zasadnutie OZ

OBEC OPONICE

 

v zmysle § 13, ods. 4 písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 


2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oponiciach – neplánované, ktoré sa uskutoční dňa   27. decembra 2018 v KD v Oponiciach o 17.00 hod.,

 

 

na ktoré Vás srdečne pozývam.

 

 


 


Program zasadnutia:

 

 

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Voľba návrhovej komisie

4.      Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

5.      Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu kultúry a športu zo dňa 18.9.2018 pre občianske združenie OZ VETERAN CAR CLUB. APPONY – OPONICE.

6.      Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu kultúry a športu zo dňa 26.9.2018 pre Telovýchovnú jednotu Oponice

7.      Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu kultúry a športu zo dňa 28.9.2018 pre Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov Oponice

8.      Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu kultúry a športu zo dňa 27.9.2018 pre Občianske združenie Oponické slniečko.

9.      Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Oponice na rok 2019

10.  Schválenie rozpočtu Obce Oponice na roky 2019 až 2021

11.  Schválenie vyraďovacej komisie

12.  Schválenie likvidačnej komisie

13.  Diskusia

14.  Záver

 

 

 


V Oponiciach dňa 20.12.2018


 

                                                                                                             Mgr. Milan Gál

                                                                                                             starosta obce v. r.

 

26. september 2018

Publikované: 26.9.2018 9:31:58