piatok, 14.08.2020, Mojmír

Úradná tabuľa

Verejné obstarávanie - "Verejné priestranstvá v okolí Kultúrneho domu"

K stiahnutiu

Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa/ky materskej školy

 

Obec Oponice na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpiso

v y h la s u j e

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

 

Materskej školy Oponice 125, 956 14

s predpokladaným nástupom od 26. 8. 2020


1.  Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie riaditeľa/ky školy:

 

·         vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 

·         absolvovanie prvej atestácie,

·         najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

 

2.  Ďalšie kritéria a požiadavky

·         organizačné a riadiace schopnosti,

·         spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme,

·         bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. v platnom znení,

·         zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. v platnom znení,,

·         ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z. z. v platnom znení,

·         spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

·         ovládanie práce s PC (Word, Excell, Internet),

 

·         komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

·         znalosť príslušnej legislatívy,

3.  Zoznam požadovaných dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:

a)       žiadosť o účasť na výberovom konaní

b)       profesijný štruktúrovaný  životopis,

c)       lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 16 odsek 2 zákona č.

 

138/2019 Z. z.

d)    overené  doklady  o  dosiahnutom  vzdelaní   (doklad  o dosiahnutom  stupni  vzdelania,  vrátane  vysvedčenia

o štátnych skúškach), overený doklad o absolvovaní 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),

e)       doklad o požadovanej dĺžke pedagogickej praxe,

f)         koncepčný návrh riadenia a rozvoja materskej školy na 5-ročné funkčné obdobie (cca 5 strán),

g)       písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,

 

h)       čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,

 

i)         čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti.

 

 

  

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 17.08.2020 do 12.00 hod. na OBEC Oponice, obecný úrad 105, 956 14 Oponice  v zalepenej obálke, ktorá bude označená heslom: „Výberové konanie MŠ – neotvárať!“ Prihlášky uchádzačov, doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.

Termín, čas a miesto výberového konania bude písomne oznámené každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

 

V Oponiciach 27.07.2020

Mgr. Milan Gál v.r.

                  starosta obce Oponice

Verejné obstarávanie - "Verejné priestranstvá v okolí Kultúrneho domu II. etapa"

K stiahnutiu

K stiahnutiu

Infolinka pre obete domáceho násilia

K stiahnutiu

Dokumentacia - RUSES okres Topolcany - verejná vyhláška

K stiahnutiu

Prijaté opatrenia krízového štábu v Oponiciach

 Krízový štáb obce Oponice RUŠÍ dňom 15.6.2020 všetky doteraz platné opatrenia prijaté krízovým štábom v Oponiciach v súvislosti so zamedzením šírenia respiračného ochorenia COVID-19    

 

Standard kvality odpadovej vody v Oponiciach

K stiahnutiu

Ochrana lesov pred požiarmi

K stiahnutiu

Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

K stiahnutiu

Projekt " Wifi pre teba"

K stiahnutiu

Z Á V E R E Č N É S T A N O V I S K O č. OU-NR-OSZP2-2019/022482, 2020/003596

K stiahnutiu

Zámer zámeny pozemkov

K stiahnutiu

Zmena a doplnenie opatrenia HH SR 16_03

K stiahnutiu

Publikované: 1.3.2012 | Aktualizácia: 6.8.2020 8:58:57