streda, 20.03.2019, Víťazoslav

Úradná tabuľa

Názov Dátum
r.2011 - VZN 5/2011 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Oponice 02.03.2012
r. 2010 - VZN č. 1/2010 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 02.03.2012
r. 2010 - Dodatok č. 1 k VZN č.1/2010 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb. 02.03.2012
r. 2009 - VZN č.1/2009 o odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku, spoplatňovaní spracovania odpadových vôd a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na území obce Oponice 02.03.2012
r. 2009 - VZN č.2/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe určenia a výške úhrady 02.03.2012
r. 2009 - VZN č.3/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a ŠZ so sídlom na území obce Oponice 02.03.2012
r. 2009 - Dodatok č.1/2009 ku VZN č.2/2008 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, na činnosť ŠK detí, na čiastočnú 02.03.2012
r. 2008 - Dodatok č.1 k VZN č.1/ 2008 02.03.2012
r.2008 - VZN č.1/2008 o chove a držaní zvierat 02.03.2012
r. 2007 - VZN č.5/2007 o poplatkoch za služby 02.03.2012
r. 2007 - VZN č.3/2007, ktorým sa zavádza na území obce Oponice miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 02.03.2012
r. 2007 - VZN č.2/2007 o miestnych daniach na území obce Oponice:dane za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje 02.03.2012
Publikované: 1.3.2012 | Aktualizácia: 4.1.2019 12:54:18