utorok, 23.05.2017, Želmíra

Základné informácie

OBECNÝ ÚRAD

(§ 16 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnení)

1. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. 

2. Obecný úrad zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomnosti obce,

3. Obecný úrad zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií, 

4. Obecný úrad vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce.

5. Obecný úrad vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

6. Prácu obecného úradu riadi starosta. 

7. V obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu
obecného úradu. 

8. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.

 

 

Základná charakteristika (31.12.2010)

Ukazovateľ Hodnota
Kód obce 505285
Názov okresu Topoľčany
Názov kraja Nitriansky
Štatút obce obec
PSČ 956 14
Telefónne smerové číslo 038
Prvá písomná zmienka o obci - meste - rok 1218
Nadmorská výška obce - mesta v m 169
Celková výmera územia obce [m2] 12 296 572
Hustota obyvateľstva na km2 73

Publikované: 1.3.2012 | Aktualizácia: 11.5.2017 16:54:42