piatok, 07.05.2021, Monika

2019

Návrh VZN č.1/2019 o poplatkoch za služby poskytované obcou Oponice

K stiahnutiu

Smernica o poplatkoch

K stiahnutiu

Návrh VZN č. 2/2019 o podmienkach držania psov na území obce Oponice

K stiahnutiu

Návrh VZN č. 3/2019 o zákaze fajčenia na verejne prístupných miestach na území obce Oponice

K stiahnutiu

Návrh VZN č. 4/2019 o ochrane pred zneužitím alkoholických nápojov na území obce Oponice

K stiahnutiu

Návrh VZN č.5/2019 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody

K stiahnutiu

Návrh VZN č.6/2019 o prevádzkovom poriadku " viacúčelového športového ihriska "

K stiahnutiu

Návrh VZN č.7/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska

K stiahnutiu

Návrh - Zásady hospodárenia s majetkom obce

K stiahnutiu

Návrh VZN č.8/2019 elektornická komunikácia obce

K stiahnutiu

Návrh VZN o nakladaní s odpadmi na území obce Oponice

K stiahnutiu

Návrh VZN o dani z nehnuteľností

K stiahnutiu

Návrh VZN ktorým zavádza na území obce Oponice miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020 a nasledujúce roky

K stiahnutiu