piatok, 07.05.2021, Monika

2020

Návrh VZN o užívaní verejnej kanalizácie, o odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku, spoplatňovaní spracovania odpadových vôd a zneško

K stiahnutiu

Návrh VZN Rokovací poriadok OZ

K stiahnutiu

Návrh VZN O nakladaní s komunálnym odpadom

K stiahnutiu

Návrh VZN ktorým sa zavádza na území obce Oponice miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021 a nasledujúce roky

K stiahnutiu

Návrh D O D A T O K č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Oponice č. 9/2019 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

K stiahnutiu