piatok, 07.05.2021, Monika

Demografia

Demografia (01.01.2019)

Ukazovateľ Hodnota
Počet obyvateľov k 31.12. spolu 836
  muži 433
  ženy 403
Predproduktívny vek (0-14) spolu 105
Produktívny vek (starší ako 15 ) ženy 365
Produktívny vek (starší ako 15 ) muži 366
   
Počet sobášov 13
   
Počet živonarodených spolu 6
  muži 6
  ženy 0
Počet zomretých spolu 10
  muži 6
  ženy 4
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu +3
    

Vybrané výsledky zo sčítania v roku 1991 a 2001

Ukazovateľ SĽDB 1991 SODB 2001
Obyvateľstvo spolu - počet  897  878
    muži - počet  440  438
    ženy - počet  457  440
Bývajúce obyv. podľa národností:
Slovenská %

98,33

99,43
Maďarská % 0,45 0,34
Rómska % 0,00 0,00
Rusínska % 0,00 0,00
Ukrajinská % 0,00 0,00
Česká % 0,67 0,23
Moravská % 0,00 0,00
Sliezská % 0,00 0,00
Nemecká % 0,00 0,00
Poľská % 0,00 0,00
Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania:
Rímskokatolícke %

78,60

92,82
Evanjelické % 1,11 1,37
Gréckokatolícke % 0,00 0,00
Pravoslávne % 0,00 0,11
Čs. Husitské % 0,00 0,00
Bez vyznania % 4,57 4,78
Ostatné % 0,00 0,00
Nezistené % 15,72 0,91
Osoby ekonomicky aktívne spolu -  462
    muži -  250
    ženy -  212
Pracujúci spolu -  327
    muži -  176
    ženy -  151
Nezamestnaní spolu -  107
    muži -   72
    ženy -   35
Domy spolu  262  276
Trvale obývané domy spolu  222  216