Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice č.2/2022, ktorým sa stanovujú pravidlá na udržiavanie čistoty v obci Oponice a ochrany verejnej zelene

Zverejnené
28. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. júna 2022 − 13. júla 2022
Kategória

Prílohy