Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice č.5/2021 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Oponice.

Zverejnené
18. októbra 2021
Kategória

Prílohy