Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené
25. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 25. apríla 2022
Kategória

Prílohy