piatok, 07.05.2021, Monika

Aktuality

O z n a m

Zápis detí do Materskej školy v Oponiciach na šk. rok 2021/2022

 

 

K stiahnutiu

  

O z n a m

Platenie daní a poplatkov

 

V súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19 a na základe odporúčania Krízového štábu SR, je potrebné minimalizovať  hotovostný styk pri výbere daní, preto ponúkame občanom možnosť platby prevodom cez Internet Banking.

 

Na emailovú adresu: oponice@oponice.sk

 

 

môžete zaslať požiadavku o vystavenie rozhodnutia na daň z nehnuteľností. Inštrukcie na otvorenie súboru Vám budú zaslané mailom, spolu s rozhodnutím. Po obdržaní rozhodnutia na Vašu emailovú adresu, je potrebné uhradiť uvedenú sumu na číslo účtu so zadaným variabilným symbolom, ktoré  bude uvedené na Vašom rozhodnutí.

V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať na uvedenú mailovú adresu, prípadne telefonicky 038/5317125

 

Malí a strední podnikatelia môžu získať dotáciu vo výške 55%

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu pre malých a stredných podnikateľov na podporu inovatívneho podnikania, podporu zakladania nových podnikov, rozvoj existujúcich podnikov a zvýšenie zamestnanosti v regióne. Základnou podmienkou získania finančných prostriedkov je vytvorenie pracovného miesta na obdobie 3 rokov od ukončenia projektu.

 

Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 32 917,20 EUR (55 % z celkových oprávnených výdavkov, 45 % je vlastné spolufinancovanie).

 

Termín uzávierky hodnotiaceho kola: 4. mája 2021

Termín uzávierky následného hodnotiaceho kola: 4. júla 2021

 

Výzva na podávanie žiadostí je zverejnená na http://www.mrsvornost.sk/index.php/projektove-vyzvy/  Aktualizácia č. 1 - Výzva IROP-CLLD-Q636-511-002

 

Bližšie informácie získate e-mailom info@mrsvornost.sk alebo telefonicky +421917 306 453.

  

Antigénové testovanie obyvateľov obce Oponice 

 

Dňa 8.5.2021 v našej obci neprebehne testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19.


Mgr. Milan Gál
starosta obce

 

Výsledky testovania - Covid 19

 

Dňa 24.4.2021 prebehlo u nás testovanie na ochorenie COVID 19 (celkovo sme ich uskutočnili 16). Otestovaných bolo 206 osôb, z ktorých nebola  žiadna osoba pozitívne testovaná, čo nás veľmi teší. Moja vďaka patrí celému testovaciemu tímu (Mgr. Andrea Gálová, Mgr. Zdenka Belohorcová, Stanislava Činčurová, Milan Hodál) za jeho profesionálny prístup k testovaným osobám, a za ich tímovú spoluprácu, vďaka čomu sa netvorili rady a testovanie prebiehalo priebežne. Ďalej sa chcem poďakovať pani Ivete Zacharovej, ktorá pre testovací tím pripravila sladkú pochúťku.

 

 

  

Elektronická schránka obce Oponice
19.4.2017

Elektronická schránka obce Oponice

Elektronická schránka je určená na elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľských subjektov s orgánmi verejnej moci, čiže aj obcou Oponice.

 Zoznam mobilných odberových miest COVID-19

K stiahnutiu

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 - informácie

 Posun termínu asistovaného sčítania

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR:  „Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe dnešného rozhodnutia vlády, sa posúva termín asistovaného sčítania, aby sme ochránili zdravie všetkých zúčastnených. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1. 4. 2021 a potrvá najneskôr do 31. 10. 2021.“

https://eso.scitanie.sk/sk

K stiahnutiu

 

Spôsob zberu zmesového komunálneho odpadu od 1.1.2021

 

Od nového roku 2021 zavádzame v našej obci pre domácnosti množstvový zber zmesového komunálneho odpadu. Čo to bude znamenať v praxi.

Občania si na obecnom úrade zakúpia lístky na vývoz komunálneho odpadu. Cena lístka je stanovená Všeobecne záväzným nariadením, vo výške 4,-EUR za kus. Domácnosť, ktorá nebude mať v čase zvozu plnú zbernú nádobu, nebude musieť zbernú nádobu vykladať na výsyp. Nádobu vyloží až vtedy, keď ju bude mať plnú. Na zbernú nádobu pripevní zakúpený lístok. Zamestnanec zberovej spoločnosti nazrie do zbernej nádoby, aby sa v nej nenachádzal odpad, ktorý nie je zmesový komunálny (nebude sa v nej nachádzať sklo, papier, plasty). Ak usúdi, že v nádobe sa nachádza iba zmesový komunálny odpad (Zmesový komunálny odpad (ZKO) je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpaduDo ZKO nepatria samostatne zbierané zložky komunálneho odpadu – papier, plasty, sklo, tetrapaky, nápojové plechovky, kovový odpad, biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene, nadrozmerné odpady (dosky, tyče, kusy nábytku a iné), horúci popol, uhynuté zvieratá, horľavý, výbušný odpad, kamene, zemina, stavebný odpad a odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil zdravie zamestnancov zberovej spoločnosti.), lístok odstráni zo zbernej nádoby a zbernú nádobu vyprázdni. V prípade ak sa v zbernej nádobe bude nachádzať aj odpad, ktorý nie je ZKO, zamestnanec zberovej spoločnosti zbernú nádobu nevyprázdni. Túto skutočnosť nahlási na obecnom úrade. Zberná nádoba bude vyprázdnená až po náležitom roztriedení odpadu jeho producentom. V prípade ak vyprodukujete väčšie množstvo komunálneho odpadu, a tento sa Vám nezmestí do zbernej nádoby, máte možnosť si na obecnom úrade zakúpiť čierne plastové vrece s logom zberovej spoločnosti. Toto umiestnite pri zbernú nádobu a zberová spoločnosť ho zlikviduje. Cena plastového vreca je stanovená Všeobecne záväzným nariadením vo výške 5,-EUR za kus. Dovoľujem si dať do pozornosti, že do zbernej nádoby má právo nahliadnuť každý zamestnanec zberovej spoločnosti, starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci obecného úradu a majú právo vyhotovovať si digitálne záznamy obsahu zbernej nádoby. Lístky bude možné kupovať počas celého roka.

Zároveň by som Vás chcel upozorniť, že je stanovený minimálny počet lístkov, ktoré si domácnosť musí zakúpiť. Je stanovený aj maximálny počet lístkov (povolený počet zberných nádob pre domácnosť vynásobený počtom zvozov za rok), ktoré si môže domácnosť zakúpiť. V prípade, ak domácnosť minimálny počet lístkov za rok nedodrží, poplatok sa všetkým členom domácnosti vyrubí rozhodnutím za celý kalendárny rok.

a)    jednočlenná a dvojčlenná domácnosť – je povinná si zakúpiť do 30.6. príslušného kalendárneho roka minimálne 4 lístky na kalendárny rok, 

b)    trojčlenná a štvorčlenná domácnosť – je povinná si zakúpiť do 30.6. príslušného kalendárneho roka minimálne 6 lístkov na kalendárny rok,

c)     päťčlenná a šesťčlenná domácnosť – je povinná si zakúpiť do 30.6. príslušného kalendárneho roka minimálne 8 lístkov na kalendárny rok,

d)    sedemčlenná a osemčlenná domácnosť – je povinná si zakúpiť do 30.6. príslušného kalendárneho rokaminimálne 10 lístkov na kalendárny rok,

e)     deväťčlenná a viacčlenná domácnosť – je povinná si zakúpiť do 30.6. príslušného kalendárneho roka minimálne 12 lístkov na kalendárny rok

 

 

Výsledky celoplošného testovania

COVID-19

Prvé kolo celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 v Oponiciach sa konalo 31. 10. - 1. 11.2020 a testy absolvovalo 515 osôb. Pozitívny test malo 7 z nich, čo tvorilo 1,36 % z celkového počtu testovaných.

Druhé kolo celoplošného testovania sa konalo v dňoch 7.11. – 8.11.2020. Testovania sa zúčastnilo 940 osôb z toho 525 cudzích občanov. Pozitívny test malo 10 osôb z toho 9 cudzích občanov. Z občanov obce Oponice tvorí počet pozitívne testovaných 0,24 %.

Tretie kolo testovania sa konalo v dňoch 21.11. – 22.11.2020. Testovania sa zúčastnilo celkovo 76 osôb z toho 24 cudzích občanov. Pozitívny test mali 2 osoby.  Obidve pozitívne testované osoby boli občania iných obcí. Z občanov obce Oponice tvorí počet pozitívne testovaných 0 %. 

 

Oznam ARRIVA NITRA

 

Na základe rozhodnutia Nitrianskeho samosprávneho kraja súvisiaceho s odporúčaním vlády SR o možnosti opäť začať prezenčnú výučbu na vybraných stupňoch školského vzdelávania, bude prímestská autobusová doprava s účinnosťou od 19.4.2021 premávať v režime „pracovný deň so školským vyučovaním„.

 

Jediné obmedzenie v prímestskej doprave, ktoré  od 19.4.2021 bude v platnosti, je pozastavenie vybraných výpomocných spojov, ktoré však v tejto situácii, kedy je znížená mobilita obyvateľstva, nemá vplyv na kvalitu poskytovaných služieb.

 

Viac sa dočítate tu na tomto odkaze >>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Aktuálne cestovné poriadky všetkých prímestských liniek spoločnosti ARRIVA NITRA si môžete pozrieť na adrese:  https://arriva.sk/nitra/primestska-doprava/cestovne-poriadky/

 

 

Formulár registrácie na službu informovania prostredníctvom e-mailovej adresy

K stiahnutiu

 

OZNAM - miestny cintorín

 

Vzhľadom k tomu, že niektorí občania v súlade s „Prevádzkovým poriadkom pohrebiska“ nevykonávajú úpravu okolia svojich hrobov, za ktoré platia poplatky, sme od včera (2.6.2020) pristúpili k úprave okolia neupravených hrobový miest zamestnancami obce.

Zároveň žiadam občanov, aby sklenené a plastové kahance, sklenené poháre a ostatné predmety z hrobov neukladali za pomníky, nakoľko pri kosení trávy krovinorezom dochádza k ich rozbitiu a odletujúce časti môžu poškodiť zdravie zamestnanca a váš majetok. Na cintoríne sa nachádzajú zberné nádoby na plast, sklo a komunálny odpad.

Z uvedeného dôvodu vám oznamujem, že zamestnanec obce a obce Oponice nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné neúmyselné poškodenie pomníka, alebo poklopov, ktoré bude spôsobené odletujúcimi predmetmi.

Ďalej vám oznamujem, že zamestnanci obce nebudú čistiť poklopy od nakosenej trávy, z časových dôvodov.

Kosenie trávy medzi hrobmi, okolo pohrebného miesta vykonávame za tých občanov, ktorí nedodržujú „Prevádzkový poriadok pohrebiska“, nakoľko nám záleží na tom, aby bol cintorín dôstojným miestom na posledný odpočinok našich občanov, našich príbuzných.

Za porozumenie ďakujem.

Zároveň ďakujem občanom, ktorí dodržujú prevádzkový poriadok pohrebiska a starajú sa o okolie hrobov svojich blízkych.

 

Mgr. Milan Gál

starosta obce

 

 

Vrtivka orechová - oznam

Oznamujeme občanom, že Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave  úradnou kontrolou zistil,

že v  odobratej vzorke plodov orecha kráľovského z našej obce sa nachádza škodca vrtivka orechová.

Opatrenia na   zamedzenie jej šírenia sú nasledovné :

napadnuté (čierne) plody  orechov   pozbierať a spáliť.

Bližšie informácie v prílohe

K stiahnutiu

  

Kontakt na RUVZ Topoľčany  po príchode z rizikových krajín

Telefón: 0948 206 576 - v pracovné dni od 7,00 hod do 15,00 hod

Mail:  to.epid@uvzsr.sk

         to.nozokomialky@uvzsr.sk

 

Oznam pre držiteľov psov

Obec Oponice v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

oznamuje vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť :

- zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov transpondérom, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku

– a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat

Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v prechodnom období

 - najneskôr do 31. októbra 2019; to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.

Podľa § 19 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov označiť zviera transpondérom môže len súkromný veterinárny lekár. Za trvalé označenie psa podľa §19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10 eur, ktorú u psov narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát.

Podľa § 48 ods.1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 eur, ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9.

 

 

Výzva na pravidelné kosenie a udržiavanie pozemkov

 

Obec Oponice upozorňuje, že každý obyvateľ obce je povinný ochraňovať majetok obce, podieľať sa na zveľaďovaní životného prostredia, napomáhať a udržiavať poriadok v obci a správať sa tak, aby svojím správaním nepoškodzoval ostatných obyvateľov obce. Vlastníci a užívatelia pozemkov sú povinní neobrábané pozemky udržiavať v čistote, a to najmä ich pravidelným kosením.

Vlastníci neudržiavaných a zaburinených pozemkov svojou nečinnosťou ohrozujú aj susedné pozemky. Občiansky zákonník v § 127 ukladá každému vlastníkovi veci alebo pozemku povinnosť zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.

Konanie v zmysle vyššie uvedeného odseku môžu zapríčiniť invázne rastliny a buriny, ktorých peľ môže spôsobovať vážne alergické reakcie ostatných obyvateľov a zároveň šírenie semien burín na okolité pozemky, čím dochádza k nadmernému zaburiňovaniu okolitých pozemkov.

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vlastník poľnohospodárskej pôdy povinný:

a)  vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou, 

b)  predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Priestupku na úseky ochrany poľnohospodárskej pôdy sa podľa § 25 odst.1 písm. b/ dopustí ten, kto spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku.

Za uvedený priestupok možno uložiť pokutu až do výšky 330,-EUR

Najčastejšie sa vyskytujúce druhy inváznych rastlín:

- Heracleum mantegazzianum  Boľševník obrovský

- Fallopia japonica  Pohánkovec japonský

- Solidago gigantea Zlatobyľ obrovska

- Impatiens glandulifera  Netýkavka žliazkatá 

Vážení spoluobčania, vlastníci, užívatelia a správcovia pozemkov. Vašim nezodpovedným správaním obťažujete a ohrozujete svojich priamych susedov, umožňujete šírenie hadov, hlodavcov, ôs a rozmnožovanie burín a prípadných alergénov? Pritom drvivá väčšina občanov riadnu starostlivosť o svoje pozemky berie ako samozrejmosť, netreba ich upozorňovať. 

Ďakujeme všetkým vlastníkom pozemkov, ktorí dbajú v obci o životné prostredie a o pekný vzhľad obce, udržiavajú svoje pozemky v čistote a nezaburinené.


Mgr. Milan Gál
starosta obce