Preskočiť na obsah

Sprístupňovanie informácií

Zverejňovanie informácií

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplenní niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov vybavuje Obecný úrad v Oponiciach. Podateľňou pre žiadosti o sprístupnenie informácií je Obecný úrad v Oponiciach v pracovných dňoch v čase

 Pondelok  8:00 – 12:00 13:00 – 18:00
 Utorok  8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
 Streda  8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
 Štvrtok  nestránkový deň
 Piatok  8:00 – 12:00 13:00 – 14:00

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:

Poštou na adresu: Obec  Oponice, Obecný úrad 105, 956 14 Oponice

Telefonicky: +421 38 / 5317125

e-mailom:    oponice@oponice.sk

Zo žiadosti musí byť zrejmé:

–       ktorej povinnej osobe je určená

–       meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo

–       ktorých informácií sa žiadosť týka

–       aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje