Preskočiť na obsah

Súčasnosť

Samosprávny kraj


Nitriansky

Okres

Topoľčany

Región

Tribečsko-Inovecký

Počet obyvateľov


869

Rozloha

1229 ha

Prvá písomná zmienka


v roku 1218

Nadmorská výška

168 m.n.m

Obec Oponice leží vo východnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na ľavostrannej nive rieky Nitry a na náplavových kužeľoch jej ľavostranných prítokov. Odlesnenú časť chotára na širokej nivnej rovine a pahorkatine tvoria mladotreťohorné uloženiny, na vrchovine druhohorné a kryštalické horniny. Územie je zalesnené teplomilnými dúbravami s prímesou borovice a hrabu.


Nad obcou sa tiahne Tribečské pohorie s najvyšším vrchom Veľký Tribeč s nadmorskou výškou 829 metrov nad morom.
Nadmorská výška v strede obce Oponice je 168 metrov nad morom a v chotári 152–503 metrov nad morom.

Rozloha katastrálneho územia obce Oponice je 1229 ha.
Časťou obce Oponice preteká potok, ktorý sa vlieva do rieky Nitry. Od okresného mesta Topoľčany je obec Oponice vzdialená štrnásť kilometrov. Počet obyvateľov obce Oponice bol v roku 1869 – 727 a v roku 1970 – 983.

Symboly obce

Erb obce

Demografia

Demografia (01.01.2019)

UkazovateľHodnota
Počet obyvateľov k 31.12. spolu836
  muži433
  ženy403
Predproduktívny vek (0-14) spolu105
Produktívny vek (starší ako 15 ) ženy365
Produktívny vek (starší ako 15 ) muži366
Počet sobášov13
Počet živonarodených spolu6
  muži6
  ženy0
Počet zomretých spolu10
  muži6
  ženy4
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu+3

Vybrané výsledky zo sčítania v roku 1991 a 2001

UkazovateľSĽDB 1991SODB 2001
Obyvateľstvo spolu – počet 897 878
    muži – počet 440 438
    ženy – počet 457 440
Bývajúce obyv. podľa národností:
Slovenská %

98,33

99,43
Maďarská %0,450,34
Rómska %0,000,00
Rusínska %0,000,00
Ukrajinská %0,000,00
Česká %0,670,23
Moravská %0,000,00
Sliezská %0,000,00
Nemecká %0,000,00
Poľská %0,000,00
Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania:
Rímskokatolícke %

78,60

92,82
Evanjelické %1,111,37
Gréckokatolícke %0,000,00
Pravoslávne %0,000,11
Čs. Husitské %0,000,00
Bez vyznania %4,574,78
Ostatné %0,000,00
Nezistené %15,720,91
Osoby ekonomicky aktívne spolu 462
    muži 250
    ženy 212
Pracujúci spolu 327
    muži 176
    ženy 151
Nezamestnaní spolu 107
    muži  72
    ženy  35
Domy spolu 262 276
Trvale obývané domy spolu 222 216