Preskočiť na obsah

Základné informácie

Spôsob zriadenia obce

OBEC OPONICE bola zriadená zákonom SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23 a 24.11.1990.

                                                                                                                                                                                      Organizačná štruktúra obce

Orgánmi obce OPONICE sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Oponice je zastupiteľský zbor obce zložený zo 7 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 Starosta obce Oponice je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

 Právomoci a kompetencie obce

Kompetencie obce ( t. j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:

 • Ústavou Slovenskej republiky ( najmä čl. 64-71)
 • zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov ( najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)
 • platným právnym poridkom SR
 • VZN obce na úseku samosprávnej pôsobnosti ( čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy SR)

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, riadi všetky záležitosti, ktoré zákon upravuje ako samosprávnu pôsobnosť obce, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická alebo fyzická osoba.

Obec pri výkone samosprávy najmä

 • vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania, 
 • zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce, 
 • rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu, 
 • usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci, 
 • utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon, 
 • zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce, 
 • zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu, 
 • utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport, 
 • plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská, 
 • obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci, 
 • vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce, 
 • zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia, 
 • organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce, 
 • zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste, 
 • zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt, 
 • plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách, 
 • vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny.

OBECNÝ ÚRAD

(§ 16 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnení)

1. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. 

2. Obecný úrad zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomnosti obce,

3. Obecný úrad zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií, 

4. Obecný úrad vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce.

5. Obecný úrad vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

6. Prácu obecného úradu riadi starosta. 

7. V obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu
obecného úradu. 

8. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.

Základná charakteristika (31.12.2010)

UkazovateľHodnota
Kód obce505285
Názov okresuTopoľčany
Názov krajaNitriansky
Štatút obceobec
PSČ956 14
Telefónne smerové číslo038
Prvá písomná zmienka o obci – meste – rok1218
Nadmorská výška obce – mesta v m169
Celková výmera územia obce [m2]12 296 572
Hustota obyvateľstva na km273