Preskočiť na obsah

ČOV a kanalizácia

Cena stočného a cena za vývoz TKO

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schválilo na 1. zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.12.2022 s účinnosťou od 1.1.2023

  1. Uznesením č. 23 cenu stočného za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou vo výške 1,0637 EUR/m3
  2. Uznesením č. 22 cenu za vývoz TKO zo žúmp fyzických osôb vo výške 1 EUR/m3

Štandardy kvality pre odvádzanie odp. vôd pre VK – 2021