ČOV a kanalizácia

Štandardy kvality pre odvádzanie odp. vôd pre VK – 2021

Cena stočného a cena za vývoz TKO

Obecné zatsupiteľstvo na 3. zasadnutí dňa 13.3.2019 schválilo uznesením č. 40 cenu stočného za odvádzanie a čistenie odpodvej vody verejnou kanalizáciou stanovenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví vo výške 0,9730 EUR/ m3 a cenu za vývoz TKO zo žúmp vo výške 0,6500 EUR/m3

Zverejnené 19. augusta 2021.
Upravené 17. februára 2022.