Preskočiť na obsah

Opatrovateľská služba

Postup ako si vybaviť opatrovateľskú službu

Obec Oponice  v rozsahu svojej pôsobnosti  zabezpečuje dostupnosť sociálnych služieb pre občanov, ktorí sú na ne odkázaní, pričom majú právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených zákonom o sociálnych službách. Druh, forma a rozsah poskytovania sociálnej služby sa určuje podľa nepriaznivej sociálnej situácie. Obec Oponice zabezpečuje svojim občanom terénnu formu sociálnej služby, ktorou je opatrovateľská služba realizovaná v prirodzenom sociálnom prostredí (domácnosti) občana a ktorá má prednosť pred pobytovou sociálnou službou.

Opatrovateľskú službu vymedzuje § 41 zákona o sociálnych službách ako sociálnu službu poskytovanú fyzickejosobe, ktorá:

–          je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II (podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách),

–          je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách (podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách).

Podmienky, na základe ktorých Obec Oponice  rozhoduje o poskytovaní opatrovateľskej služby občanom obce Oponice , stanovuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby. Opatrovateľská služba sa poskytuje opatrovanýmv pracovných dňoch v čase od 07.30 hod. do 15.30 hod. prostredníctvom opatrovateliek, s ktorými obec Oponice  uzatvára pracovnú zmluvu. Úhrada za opatrovateľskú službu je stanovená vo výške 1,60  za jednu hodinu, pričom celková výška úhrady za opatrovateľskú službu za kalendárny mesiac predstavuje násobok sumy za opatrovateľskú službu za jednu hodinu a počtu hodín poskytovanej opatrovateľskej služby v danom mesiaci.

Postup pri konaní o odkázanosti občana na opatrovateľskú službu:

–         občan s trvalým pobytom v obci Oponice , na obecnom úrade obdrží „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“

(tlačivá sú dostupné tiež na www.oponice.sk,

–         tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ vypĺňa občan, ktorému sa má poskytovať sociálna služba. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zlý zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia zmluvného lekára o nepriaznivom zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť iná fyzická osoba.

–         tlačivo „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ vypĺňa zmluvný lekár; žiadateľ k žiadosti môže doložiť odborné lekárske nálezy, posudky, výpis zo zdravotnej dokumentácie, správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia, ktoré nie sú staršie ako šesť mesiacov,

– „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ spolu s prílohami občan doručí (osobne alebo poštou) na  Obec Oponice, Obecný úrad  105, 956 14 Oponice,

–         po zaevidovaní žiadosti občana sa následne vykoná posudková činnosť:

a)       sociálna (vykonáva ju samostatný referent sociálnych služieb za účasti žiadateľa a zahŕňaposúdenie individuálnych predpokladov, rodinného prostredia, prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti a odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch podľa prílohy č. 3 a prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách – výsledkom je sociálny posudok),

b)   zdravotná (posudzujúci zdravotnícky pracovník hodnotí a posudzuje zdravotný stava zmeny zdravotného stavu žiadateľa – výsledkom je zdravotný posudok),

–         na základe zdravotného a sociálneho posudku sa vyhotoví posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a ich rozsah, návrh druhu sociálnej

služby, určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu; tento posudok je podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu,

–         pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu sa ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu môže použiť komplexný posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí

a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, alebo posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou alebo iným vyšším územným celkom alebo posudok vydaný príslušnou obcou alebo príslušným vyšším územným celkom,

–         po  vydaní  posudku  a rozhodnutia  je  ďalším  krokom  občana,  ktorý  má  záujem  o poskytovanie

opatrovateľskej služby, podať obci „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ a súčasne predložiť potvrdenie o príjme a doklady o majetkových pomeroch na účely platenia úhrady za opatrovateľskú službu, napr. rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku a vyplnené a úradne overené tlačivo „Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby“.

–         po splnení týchto úkonov Obec Oponice so žiadateľom uzatvorí „Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby“, na základe ktorej sa realizuje opatrovateľská služba.

–         ak osoba odmietne uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, povinnosť obce ako poskytovateľa poskytnúť sociálnu službu sa považuje za splnenú.

–         občan je povinný platiť úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu podľa svojho príjmu a majetku.

–         Ak podľa platného VZN nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na rodičov a deti, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej služby; rodičom alebo deťom po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí mesačne zostať 1,4 násobku sumy životného minima ustanovenej zákonom o sociálnych službách.

–         Obec Oponice  požaduje úhradu postupne od manžela, manželky, detí alebo rodičov, blízkych osôb, ak občan, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba podľa tohto VZN nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo platí len časť tejto úhrady.