Obecné zasupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Oponice.

Nadpis

Zverejnené

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice o užívaní verejnej kanalizácie, o odpadových   vodách, vodách  z povrchového  odtoku, spoplatňovaní   spracovania  odpadových  vôd a zneškodňovaní odpadových  vôd  zo  žúmp na   území   obce   Oponice

30.1.2023