Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice o užívaní verejnej kanalizácie, o odpadových   vodách, vodách  z povrchového  odtoku, spoplatňovaní   spracovania  odpadových  vôd a zneškodňovaní odpadových  vôd  zo  žúmp na   území   obce   Oponice

Zverejnené
30. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
30. januára 2023 − 28. februára 2023
Kategória

Prílohy