Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2023 o užívaní verejnej kanalizácie, o odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku …..

Zverejnené
27. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
27. februára 2023 − 13. marca 2023
Kategória

Prílohy