VZN č.6/2022 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Oponice.

Zverejnené
17. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 17. decembra 2022
Kategória

Prílohy