Návrh VZN o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky….

Zverejnené
29. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. novembra 2022 − 13. decembra 2022
Kategória

Prílohy